W dniach 21-22 września br. senator Grzegorz Peczkis reprezentował Senat RP na konferencji poświęconej przyszłości rozwoju infrastruktury w Europie. Tematem spotkania była Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T (Trans European Network – Transport) będąca instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Unii Europejskiej.

W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju
UE, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Ponadto, jej integralnym składnikiem są również inteligentne systemy transportowe (Inteligent Transport Systems – ITS), których wdrażanie przyczynia się do zoptymalizowania przepustowości sieci, poprawy bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez transport.

Celem rozwijania sieci TEN-T w zintegrowanym i zharmonizowanym pod kątem parametrów technicznych układzie jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii system transportowy  ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować  wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność zarówno poszczególnych państw członkowskich, jak i całej UE w skali globalnej.

W wyniku zakończonej w 2013 r. rewizji wytycznych dla sieci TEN-T, ustalono jej nowy układ na terytorium państw członkowskich UE. Układ sieci TEN-T (sieci kompleksowej i bazowej) uregulowany został przyjętym w grudniu 2013 r. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dot. rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Konwencja spotkania polegała na wysłuchaniu w 3 panelach po 4 referaty informacji przedstawianych przez Komisję Europejską i jej ekspertów. Podejmowano tematy rozwoju połączeń drogowych, kolejowych, rzecznych, morskich i lotniczych w aspektach konieczności zwiększenia ich efektywności, powszechności i wprowadzania technik informatycznych (pojazdy autonomiczne, drony, roboty transportowe).

Skład oficjalnej reprezentacji Polski: od prawej: Poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Grzegorz Peczkis, Senator RP, członek Komisji Infrastruktury, Lech Kołakowski, stały członek Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Senator Grzegorz Peczkis wraz z Ignacym Grodeckim, wieloletnim pracownikiem Senatu RP, ekspertem ds. Gospodarki.